چگونه نم را بدون تخریب رفع کنیم؟

چگونه نم را بدون تخریب رفع کنیم؟