رفع نشتی لوله سبز با مواد یا چسب

رفع نشتی لوله سبز با مواد یا چسب؟